Stadgar

Stadgar för Drogfri uppväxt

Antagna vid förbundets bildande 2018-11-28.

§ 1 Ändamål

Drogfri uppväxt är en organisation som arbetar för en livsstil utan alkohol och andra droger. Särskilt vill vi att barn och unga ska få växa upp i en trygg miljö. Genom vårt förebyggande arbete vill vi ge kompetens till dem som arbetar med barn och unga så att barn i missbruksmiljöer kan fångas upp så snart som möjligt och ges adekvat hjälp.

Drogfri uppväxt är en partipolitiskt obunden och religiöst neutral nykterhetsorganisation som verkar för ett fritt och demokratiskt samhälle och för internationell förståelse. Dess viktigaste målgrupp är de som i sin yrkesutövning ansvarar för barn och unga.

Drogfri uppväxt har till uppgift och syfte

att aktivt verka för en restriktiv alkoholpolitik och att barn och ungdomar får växa upp i ett samhälle som främjar den alkoholfria livsstilen och som tar avstånd från bruket av narkotika,

att fungera som ett nätverk i det förebyggande arbetet bland vuxna som yrkesmässigt arbetar med barn och unga genom att ordna t ex kurser och konferenser, ge ut en tidning, ha en hemsida, finnas med på fackmässor.

att bidra till att barn och ungdomars lagliga rättigheter tillvaratas

att väcka intresse för forskning om alkohol och narkotika och verka för att forskningsresultat kommer till allmänhetens kännedom,

att samarbeta med Studenthälsan för att minska bruket av alkohol och andra droger inom den akademiska sfären,

att samverka med nordiska och internationella organisationer som främjar den alkoholfria livsstilen och tar avstånd från bruket av narkotika.

§ 2 Medlemskap

Medlem i Drogfri uppväxt kan den bli som vill främja organisationens ändamål (§1) och som för egen del avstår från bruket av alkohol och narkotika.

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgift erläggs enligt beslut av förbundsmötet.

§ 4 Organisation

Förbundet kan vara indelat i avdelningar, vilkas geografiska område bestäms i samförstånd med förbundsstyrelsen. Avdelningarna skall senast den 1 mars ha haft årsmöte omfattande verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt val av styrelse som skall omfatta minst 3 ledamöter samt minst 1 revisor.

§ 5 Förbundsmöte

 1. Organisationens högsta beslutande organ är förbundsmötet som äger rum vartannat år på tid och plats som förbundsmötet beslutat om eller efter beslut i förbundsstyrelsen. På förbundsmötet behandlas motioner och andra ärenden som rör förbundet. Medlemmar som erlagt årsavgift har motionsrätt samt yttrande-, förslags- och rösträtt.
 2. Kallelse till ordinarie förbundsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 4 månader i förväg.
 3. Motioner kan inges av avdelningar eller enskilda medlemmar senast 2 månader före förbundsmötet.
 4. Samtliga förbundsmöteshandlingar skall vara anmälda deltagare tillhanda senast 4 veckor före förbundsmötet.
 5. För beredning av ärenden till förbundsmötet kan förbundsstyrelsen vid behov utse beredningsutskott.
 6. Förbundsmötet beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, antal styrelseledamöter samt förrättar val av förbundsordförande och kassör, övriga minst fem styrelseledamöter och två ersättare, två revisorer med två ersättare samt valberedning om tre personer.
 7. Förbundsstyrelsen äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet samt val av revisorer.
 8. Röstning sker öppet vid beslutsfrågor och val såvida inte sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal avgör lottning.
 9. Ett reseutjämningssystem för anmälda förbundsmötesdeltagare som erlagt full kongressavgift tillämpas på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

§ 6 Extra förbundsmöte

 1. För visst ärendes behandling kan minst en tredjedel av medlemmarna eller förbundsstyrelsen sammankalla ett extra förbundsmöte.
 2. Extra förbundsmöte behandlar och fattar endast beslut i ärenden för vilka den blivit sammankallad samt därav föranledda frågor.
 3. Till extra förbundsmöte ska medlemmarna kallas senast en månad i förväg.
 4. I övrigt gäller för extra förbundsmöte i tillämpliga delar vad som är stadgat för ordinarie förbundsmöte.

§ 7 Förbundsstyrelse

 1. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen som väljs av förbundsmötet för en mandatperiod.
 2. Förbundsmötet väljer ordförande och kassör, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 3. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av tre ledamöter. AU är beslutsmässigt då minst två ledamöter är närvarande och ense om beslutet.
 4. Förbundsstyrelsen förbereder förbundsmötet och avger av revisorerna granskad förvaltnings- och verksamhetsberättelse samt upprättar verksamhetsplan och rambudget för kommande treårsperiod.
 5. Förbundets räkenskapsår omfattar kalenderår.
 6. Förbundsstyrelsen kan utse särskilda kommittéer och arbetsgrupper.
 7. Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap i andra organisationer.
 8. Förbundsstyrelsen är ansvarig för förbundets tillhörigheter.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie förbundsmöte eller genom två samstämmiga majoritetsbeslut vid två på varandra följande förbundsmöten, varav ett kan vara ett extra förbundsmöte.

§ 9 Upplösning av förbundet

Organisationen kan upplösas om två på varandra följande förbundsmöten, varav minst ett ordinarie, beslutar det. Om förbundets verksamhet upphör skall tillgångarna tillfalla SLAN, Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, enligt förbundets syfte.